ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. SoftDirect Kft. (1066 Budapest, Teréz krt. 38. 131., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2. Az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99.9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, mely hét közben 2, hétvégén maximum 4 órát vehet igénybe.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben és telefonon vehető igénybe a support@winvps.hu e-mail címen, vagy telefonon hétköznap 11-18 óráig a +36-1-428-2169-es telefonszámon.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a megrendelt szolgáltatás havi napfordulóján esedékes. Az első számlát a Szolgáltató megrendelést követően állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötését követő 4 munkanapon belül köteles teljesíteni.

2.5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi pontok bármelyikét megszegi:

2.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett
adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért.

2.7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.4 pontban leírt eset.

2.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 30 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit.

2.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a szervereken kétnaponta biztonsági mentést végez és azt az előfizető kérésére díjfizetés ellenében visszaállítja. A biztonsági mentések legfeljebb 6 napig állnak rendelkezésre, ez után a Szolgáltató jogosult eltávolítani a biztonsági mentést, hogy helyére új biztonsági mentést készítsen.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartalomra.

3.2. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.3. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.4. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámításáral.

3.5. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben 1 hónapnál nagyobb mértékű díjtartozás áll fent a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerződést.

3.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A szerződés hatálya

4.1. Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

4.2. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. Záró rendelkezések

5.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Budapest, 2017. május 16.

v1.0

WinVPS

Microsoft Windows alapú virtuális szerverszolgáltatás jogtiszta szoftverekkel.

Hyper-V, SQL Server 2016, Internet Information Services, Remote Desktop Services, távoli asztal hozzáférés

Iroda:
1066 Budapest, Teréz krt 38.

Szerverterem:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tel.: +36 1 428 2169 (H-P 10-18)

Email: info@winvps.hu

Ügyfeleink részére 24/7 ügyfélszolgálatot biztosítunk

Twitter

Hamarosan indul az új weboldalunk! :) A webáruházat egy sokkal újabb és gyorsabb Windows Server 2016-ot futtató sze… https://t.co/0N4sfZ6PdA
@elonmusk The 8th passanger was the Alien (Death). Luckly this thing only has 7 seats. https://t.co/GaDjk3NTpk
Office 365 Vállalati prémium előfizetés rengeteg előnyt jelent a hogyományos Office csomagokhoz képest. A kedvező á… https://t.co/HP3NiVZ5op